Неотел искажува интерес за одобренија: В41, В44, В45 и В46, Битстрим Мобиле за одобренија А1 и В1, А1 Македонија за Одобренија: А2, А3, В2 и В3, а Македонски Телеком за одобренија: В2, А2 и/или А3. Во прилог на писмата за искажување интерес, заинтересираните страни доставиле и предлози и
коментари по однос на јавната расправа https://aek.mk/wp-content/uploads/2021/07/20210708-Rezultati-od-javna-rasprava.pdf

-Имајќи ги во предвид Резултатите од јавната расправа по објавената Намера и пројавениот интерес за Одобренијата кои треба да се доделат, а во согласност со член 134 став (6) АЕК ќе објави јавен тендер со јавно наддавање, најавува АЕК.

Регулаторното тело на 1 јуни годинава објави намера за спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање ограничен број одобренија за користење на радиофреквенции и отвори јавна расправа која траеше до 5-ти месецов.