Половина од нив, или приближно 7.000 граѓани добија блокирани трансакциски сметки, за износи од сума од приближно 3.000 денари, со што уште еднаш УЈП удри по најранливата категорија на луѓе во Македонија.

Останатите, околу 7.000 граѓани, добиле решение за присилна наплата од плата, кај своите работавачи за казни од МВР, судовите, МТВ и други, во висина од 100 до 500 евра.

Со оваа рестриктривна мерка во празниот Буџет ќе се инкасираат повеќе од 2 милиони евра, пари од џебот на граѓаните.

По основ на глоби изречени од МВР, МТВ и други државни органи се блокират неосновано голем број на граѓани – спротивно на чл.42 од Закон за прекршоци кој ја регулира застареноста на делото.