Таа ќе ги посети СГГУГС „Здравко Цветковски“, СУГС „Георги Димитров“, СУГС „Владо Тасевски“ и СУГС „Димитар Влахов“.