Од 48 точки на дневен ред, не се разгледани уште околу дваесетина од повеќе области.