Годинава проектот „Читаj jа Македонија!” има задача да придонесе кон афирмацијата на Северна Македонија во светот низ книжевните остварувања (претставени на македонски jазик и во превод на руски) на големиот македонски културен деец Блаже Конески по повод 100-годишнината од неговото раѓање.

– Читателската публика беше запозната со наjновите изданиjа на Центарот за книга „Рудомино” и издавачката куќа “У Никитских ворот” – книги од македонски автори обjавени во превод на руски: Давор Стојановски “Собирачи на пепелот” (роман), Гане Тодоровски “Македонски монолог” (поезија), Тоде Блаже Ристовски “Не сум виновен за ништо” (хуморески), Влада Урошевиќ “Маџун” (роман), Мирјана Тренчева “Патот за Итака” (поема), Гоце Смилевски “Разговор со Спиноза” (роман) – Москва, 2019; Лилjана Пандева “Доилката” (роман), Влада Урошевиќ “Барајте го гавранот” / “Дива лига” (роман) – Москва, 2020, Драгица Најческа “Друга мајка” (роман) – Москва, 2021, информира во соопштение Панкина.

Промовираните книги се подарени на Московскиот дом на националностите.