Договорот за добрососедство со Република Бугарија е прекршен во најмалку два члена што е основа за раскинување на истиот.

Член 8

3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности

Член 11

1.Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер.

Фејсбук статус на Софија Куновска