-Мораме да се потрудиме да ја подобриме легалната миграција во Европа и, пред се, да го олесниме доаѓањето на квалификуваните работници кои придонесуваат за развојот на нашиот континент, атрактивната и одржлива шема носи вистинска додадена вредност на постојните национални шеми. Во иднина, имаме намера да одиме подалеку, така што работниците на средно и ниско платени работни места ќе можат да дадат позитивен придонес за нашето општество, на ист начин како и носителите на сината картичка, изјави по пленарното гласање, известувачот Хавиер Морено Санчез.

Директивата за Сина карта, која важи од крајот на 2009 година, ги дефинира условите за влез и престој што треба да ги исполнуваат државјаните на трети земји (и членовите на нивните семејства) за да се вработат како високо квалификувано во земјите-членки на ЕУ. Сепак, оваа шема не привлече доволно високо-квалификувани имигранти, овие многу потребни работници – само 36.806 сини картони беа издадени во 2019 година во ЕУ (претежно од Германија).

Во согласност со изменетите правила, од апликантите ќе се бара да презентираат договор за вработување или обврзувачка понуда за работа за минимален период од шест месеци, како и докази за повисоки квалификации или професионални вештини. Во моментов, потребен е 12 -месечен договор или понуда за работа. Прагот на плата за апликантите е намален на најмалку 100 отсто, но не повеќе од 160 отсто од просечната бруто годишна плата во земјата -членка на вработување (во споредба со 150 отсто во моментов, без горна граница).

Дополнително, корисниците на меѓународна заштита, како што се бегалците, ќе можат да аплицираат за сина карта во земјите -членки, освен онаа во која добиле азил или друг статус на заштита.

Понатаму со картата ќе биде можно да се потврдат одредени видови професионални квалификации, на пример во секторот за информатичка и комуникациска технологија, со докажување на релевантно професионално искуство.

Носителите на сината карта на ЕУ ќе можат полесно да се преселат од една земја -членка во друга по почетниот период од 12 месеци во првата земја -членка. Тие, исто така, ќе имаат можност брзо да се обединат со членовите на нивните семејства преку побрзи процедури за повторно обединување и пристап до пазарот на трудот за придружните членови на семејството.