Нешто повисоки вредности од просечните бележат само водостоите на Пчиња кај Катлановска Бања и Пелинце и Струмица кај Сушево.

Состојбата со езерата е непроменета. Преспанското и натаму е за 14 сантиметри над апсолутниот минимум.