Перцепција за квалитетот на образованието во Македонија

Според истражувањето, значителни 69,7% од граѓаните имаат став дека образованието во Македонија е неквалитетно, додека само 26,8% сметаат дека е квалитетно. Ваквата перцепција бележи забележителен пораст во однос на претходните години, што укажува на зголемено незадоволство од состојбата во образованието во земјата.

Влошена перцепција за квалитетот

Споредувајќи ги податоците од изминатите пет години, истражувањето укажува на влошена перцепција за квалитетот на образованието. Во 2019 година, 47,4% од испитаниците верувале во неквалитетно образование, бројка која се искачи на 57,3% во 2023 година и сега изнесува рекордни 69,7%. Слично на тоа, 56,6% од анкетираните поединци сметаат дека сегашниот квалитет на образованието е понизок отколку пред пет години.

Фактори кои придонесуваат за загриженоста за образованието

Граѓаните идентификуваат различни фактори кои придонесуваат за согледаниот лош квалитет на образованието. Истражувањето открива дека 28,9% го припишуваат на погрешна наставна програма, 22,6% на несоодветниот наставен кадар, 18,3% на супстандардни учебници и само 7,5% на лошите училишни услови. Со текот на годините, има префрлување на вината кон наставната програма и квалитетот на учебниците, додека помалку граѓани ги наведуваат условите во училиштата како проблем.

Оценување на нивоата на образование

Основното образование добива најниска просечна оценка, а граѓаните го оценуваат со 2,45, што е најниска оценка забележана во изминатите пет години. Средното образование оди малку подобро, со просек од 2,50, додека високото образование добива оценка 2,59. И покрај тоа што високото образование е највисоко оценето, сепак бележи пад во споредба со претходните години.

Ставови за реформите во образованието

Истражувањето ги одразува поделените мислења за предложените реформи во образованието. Додека 68,9% се против спојувањето на субјектите, 20,9% ја поддржуваат иницијативата. Дополнително, 84,4% од граѓаните претпочитаат печатени учебници отколку дигитални, што укажува на предност за традиционални материјали за учење.

Истражувањето ја истакнува широката загриженост кај граѓаните за квалитетот на образованието во Македонија. Со перцепциите за опаѓање на стандардите и незадоволството од различни аспекти на образовниот систем, постои итна потреба од сеопфатни реформи за решавање на овие прашања и подобрување на образовните резултати. Наодите служат како повик за акција за креаторите на политиките и засегнатите страни да им дадат приоритет на напорите за реформи во образованието во земјата.

Истражувањето „Детектор“, спроведено од Институтот за политички истражувања Скопје, дава вредни сознанија врз основа на репрезентативен примерок од 1.116 испитаници анкетирани од 23 до 26 мај годинава.