Од Службата за општи и заеднички работи на Владата пред пет дена објавен е тендер, каде предмет на набавката е тоалетна хартија и брисачи за хартија.

Истите предвидено е да бидат во вредност од 1.868.227 денари. Фирмата која го добила тендерот е „Минако”, претставувана од управител Анита Максимовска Радева.