Земјоделците треба да се обединат во задруги за да ги зголемат можностите и профитот. Кооперативниот модел нуди ветувачко решение за предизвиците со кои се соочува земјоделскиот сектор.

За да се подобрат можностите и да се зголеми профитот, земјоделците се охрабруваат да се приклучат на задруги. Кооперативниот модел се смета за остварливо решение за справување со предизвиците со кои се соочуваат земјоделците.

Кооперативен модел: Потребата за здружени напори

Според Ѓорги Арнаудов, претседател на Мрежата на земјоделски задруги, бројните закани со кои се соочува земјоделството може ефективно да се решат само со колективни напори.

Заканите од глобален карактер, заканите од внатрешен карактер, спецификите на неразвиеноста на земјоделството, на грешките што се направени во изминатиот период, може да се решат само со здружување“, рече Арнаудов.

Предизвици во развојот на соработката

На Меѓународниот ден на задругите, кој годинава се одбележува во Свети Николе, Арнаудов го истакна бавниот напредок во развојот на задругите, припишувајќи го на недостаток на институционална поддршка. Тој посочи дека паричната помош предвидена со претходниот Закон за земјоделски задруги, особено популарната мерка 131, била недоследно дадена и користела само мал број задруги.

Повик за креативни и одговорни решенија

Арнаудов ја истакна потребата од покреативни и поодговорни пристапи за приоритет на интересите на земјоделците.

„Треба да изградиме заедничка платформа, стратегија за развој, од која подоцна ќе произлезат акциони планови“, додаде тој.

Решавање на егзистенцијалните предизвици

Рахела Транталовска, член на задругата, ги истакна егзистенцијалните предизвици со кои се соочуваат македонските земјоделци, вклучително и неможноста да ги покријат трошоците за електрична енергија и да управуваат со основната репродукција.

„Да ја подобриме политиката кон земјоделецот, да му олесниме, да ги намалиме трошоците за да имаме подобри приходи и да бидеме добар пример за младите да останат овде и да се занимаваат со оваа гранка“, изјави Транталовска.

Тековна состојба на земјоделските задруги

На национално ниво се регистрирани само 50 земјоделски задруги со минимален број вработени. Ова претставува само 0,3% од вкупно 175.000 земјоделски стопанства, што укажува на значителен простор за раст и развој во овој сектор.