Во август 2019 година, Црна Гора имаше 210.000 работници или 65.000 повеќе од сега, а најголем пад на бројот на вработени во изминатите 12 месеци имаше во областа на трговијата, каде што беше намален од 34.000 на 29.000. Исто така, има помалку вработени во областа на административните и услужните дејности, кои вклучуваат агенции за вработување, во кои бројот на вработени се намали од 7.300 на 4.200.

Во туризмот и угостителството бројот на работници е намален од 13.000 на 10.300, во јавната администрација и социјално осигурување од 20.800 на 18.500, во градежништвото од 10.400 на 8.000, во преработувачката индустрија од 10.900 на 8.900, во образованието од 13.000 на 12.000 и во уметноста и рекреацијата од 5.300 до 4.200.

Пад е забележан во сите сектори, а најмал е во јавната и приватната здравствена заштита од 11.900 на 11.200 работници.