Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во октомври 2021 година, во однос на октомври 2020 година, бележи пораст од 0.2 %, во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 10.4 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 18.6 %.

Намалувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на намаленото производство во следните оддели: Производство на прехранбени производи, Производство на текстил, Производство на облека, Производство на метали, Производство на машини и уреди, неспомeнати на друго место и Производство на моторни возила, приколки и полуприколки.

Според главните индустриски групи, производството во октомври 2021 година, во однос на октомври 2020 година, бележи опаѓање кај Капитални производи за 33.1 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.9 %, додека пораст бележи кај Енергија за 10.8 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 0.8 % и Трајни производи за широка потрошувачка за 31.9 %.