Податоците покажуваат дека намалување има и кај просечната каматна стапка на депозитите и тоа на месечно ниво од 0,01 процентен поен и изнесува 0,92 отсто, додека на годишно ниво пониска е за 0,27 процентни поени.

Просечната каматна стапка кај новоодобрените кредити е 4,25 отсто со забележан пад од 0,27 процентни поенти на месечна основа и на годишна е намалена за 0,08 процентни поенти. Кај новопримените депозити каматната стапка е 0,71 отсто и е повисока за 0,09 процентни поенти на месечно ниво, но на годишна основа бележи пад од 0,27 процентни поенти.

Кај корпоративниот сектор просечната каматна стапка во февруари изнесувала 3,70 отсто, на новоодборените каматната стапа е 3,76 отсто и бележи месечен раст од 0,16 процентни поени.

Депозитите на корпоративниот сектор имале каматна стапка од 1,20 отсто со месечен пад од 0,02 процентни поени.

Во секторот домаќинства каматната стапка на кредитите изнесува 5,43 отсто со забележан пад на месечно ниво за 0,02 процентни поени, додека кај депозитите во февруари изнесува 0,88 отсто и е минимално намалена за 0,01 процентен поен.