Алексиќ е обвинет за сторени повеќе кривични дела на продолжено силување, како и повеќе кривични дела на недозволена сексуална активност.

Испитувајќи го обвинението на Вишото јавно обвинителство, Кривичниот вонсудски совет зазеде став дека доказите собрани во текот на предистражната и истражната постапка даваат доволна основа за да се заклучи дека обвинетиот е оправдано сомнителен дека ги сторил кривичните дела кои се предмет на обвинение.

Против ова решение обвинетиот и неговиот бранител можат да поднесат жалба до Апелациониот суд во Белград, во рок од три дена од денот на приемот на решението.