Според објавата на веб-страницата на МОН, поддржани се седум проекти на: Хидробиолошкиот завод – Охрид, Институтот за македонска литература, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, Институтот за национална историја, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и Институтот за старословенска култура-Прилеп