Просечната месечна нето-плата по вработен во Босна и Херцеговина во јануари изнесуваше 1.209 конвертибилни марки (617 евра).

Споредено со претходниот месец, номинално е повисока за 1,6 отсто, а растот на реалната плата изнесува 1,1 отсто, објави Агенцијата за статистика на БиХ.

Просечната месечна исплатена нето-плата за јануари во однос на истиот месец лани е номинално повисока за 15,9 отсто, а за истиот период реалниот индекс изнесува 15,4 отсто.

Во дејноста давање услуги за сместување, подготовка и послужување храна, просечната исплатена нето-плата во јануари изнесува 796 конвертибилни марки (407 евра), во градежништвото 893 конвертибилни марки (456 евра), а во трговијата на големо и мало и поправки на моторни возила. и мотоцикли 938 кабриолет марки марки (479 евра).

Највисоки плати во областа на информации и комуникации
Во областа на информации и комуникации, просечната плата во јануари изнесува 1.727 конвертибилни марки (882 евра), во производство и снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 1.712 конвертибилни марки (874 евра), а во финансиски и осигурителни дејности 1.692 конвертибилни марки (864 евра).

Просечната месечна бруто-плата по вработен во Босна и Херцеговина за јануари изнесува 1.861 конвертибилна марка (950 евра), што покажува номинален раст од 1,6 отсто, а реален раст од 1,1 отсто во однос на декември лани.

Просечната месечна исплатена бруто-плата за јануари во однос на јануари лани е номинално повисока за 16 отсто, а за истиот период реалниот индекс изнесува 15,4 отсто.