На дневниот ред на седницата се предлог законите за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, во прво читање, и за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, по скратена постапка.