Вакцинацијата, како што соопшти попладнево Министерството за здравство, ќе се одвива во следниве населени места:

Тетово – Шипковица, Вешала, Бродец, Лисец, Гајре, Бозовце

Гостивар – Речане, Вруток

Ресен – Дрмени, Г.Д.Перово, Лавци, Волкодери, Покрвеник, Шурленци, Прељубље, Крушје, Златари, Иабишта, Лева Река

Штип – Козјак, Аргулица, Црвулево

Свети Николе – Сарамзалино, Аџиматово

Берово – Двориште

Струга – Делогожда

Ростуше

Струмица – Банско, Баница

Неготино – Дрен, Чифлик

Пробиштип – Петршино

Кочани – Нивичани

Кичево – Грешница, Бачишта, Лешница, Речани

Битола – Ореово, Паралово, Маково, Орле, Рапеш, Брник, Зович, Старавина, Будимирци, Градешница

Охрид – Пештани, Трпејца, Љубаништа

Македонски Брод – Г.Манастирец, Д.Манастирец, Сушица, Тополница

Велес – Д.Чичево, Г.Чичево, Подлес

Скопје – Сандево, Кучевиште, Побожје

Oд Министерството за здравство посочуваат дека секојдневно информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19.