Тетово – Брвеница, Д.Седларце, Пирок, Раковец

Гостивар – Беловиште, Лакавица

Струмица – Ангелци, Градашорци,

Кочани – Кучичино

Кичево – Извор, Малкоец, Попоец, Душугубица, Подвис,Добреноец

Македонски Брод – Г.Крушје, Д.Крушје, Црешнево,Слатина, Грешница

Велес – Сливник, Клуковец

Берово – Митрашинци

Од Министерството за здравство известуваат дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.