На состанокот, гувернерката истакна дека Народната банка со внимание ги следи движењата во економијата и во одделните сектори, вклучително и во угостителската дејност. Таа потсети дека на почетокот на здравствената криза, Народната банка презеде регулаторни мерки со кои се обезбеди поголема флексибилност во начинот на кој банките може да им ги олеснат кредитните услови на кредитокорисниците со цел да се намали нивниот финансиски товар во услови на отежнато работење поради пандемијата. Како што беше истакнато, овие, како и другите мерки преземени од страна Народната банка придонесоа и за задржување на стабилноста на банките, но и за зајакнување на нивниот капацитетот за кредитна поддршка на стопанството, што се потврдува со солидниот кредитен раст остварен минатата година.

Претставниците на НУК ги изложија предизвиците со кои се соочуваат компаниите од угостителскиот сектор при финансирањето на нивните секојдневни активности, а имајќи ги предвид и ограничувањата во нивното работење заради мерките за спречување на ширењето на корона-вирусот. Како што посочија, забраните и ограничувањата на работното време, како и посебните препораки и протоколи за работа, кај угостителите имаат ефект на намалување на приходите, што влијае врз нивната подготвеност за навремено и целосно намирување на нивните обврски, вклучително и инвестициските обврски.

На состанокот се заклучи дека во постојната законска регулатива не постојат пречки за банките за обезбедување реструктурирање на обврските на нивните клиенти. Од претставниците на банките беше истакнато дека угостителскиот сектор и натаму може да смета на поддршката од банките во надминувањето на последиците од корона-кризата и дека дел од банките веќе преземаат активности со кои се доаѓа до најсоодветните можности за нивните клиенти од овој сектор.

Во завршницата на работната средба беше заклучено дека иницијативата на НУК најде одзив кај Народната банка и банките, при што засега ќе се продолжи со преземањето активности на индивидуално ниво од страна на банките кон клиентите од угостителскиот сектор. На предлог на тимот на Народната банка, НУК ќе продолжи со директна комуникација со банките, а во случај на потреба, заеднички ќе организираат дополнителни средби и помеѓу банките, Комората и угостителите, заради изнаоѓање натамошни решенија за финансиска кредитна поддршка во интерес на двете страни. Во зависност од натамошниот развој на настаните, доколку постои потреба ќе се разгледа и можноста за дополнителни мерки и активности коишто ќе овозможат надминување на привремените отежнати услови на работење на најпогодените сектори.