• во периодот од 08:00 до 14:00 часот, корисниците на село Кадино – Ул. Новопланирана 1, 3 и 11 (општина Илинден);

• во периодот од 05:30 до 13:00 часот, корисниците на ул. Мост Илинден на потег од школото до општина Илинден.( општина Илинден);