Јаковоски својата секција која е една од омилените во ова училиште ја објасни детално за медиумот Маркукуле.

-Географската секција ,,Млади ентузијасти” е од научно, спортско и рекреативен карактер, поврзана со теми и соодржини кои учениците ги изучуваат во текот на основното образование по предметот Географија. Учество во секцијата земаат учениците од осмо и деветто одделение, а истата е составена од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел се реализира во училница каде учениците се запознаат со планините во нашата држава, со цел да се потикнат за нивно посетување како за спорт, рекреација, туризам и сл. Исто така во овој дел од секцијата се запознаат со професионалното планинарење и искачувањето на врвови од искуствата на професионални планинари, но и со потребната подготовка, опрема, храна и други реквизити за планиниарењето.

Реализацијата на практичниот дел e група од 8 до 12 ученици (доброволци), добро подготвени ученици (психо-физички), со дозвола од родител/старател. Во програмата предвидени се седум дестинации и искачувањата се одвиваат постепено во поглед на тежината на патеката и надморската височина, секоја следна дестинација е со подолга патека и со повисока надморска височина, а со тоа се подготвува психо-физичката спремнос кај децата. На теренските активности освен наставникот присуствуваат уште неколку искусни планинари кои добро го познаваат теренот и условите во планината, а исто така групата ја придружува и медицинско лице.

Главната цел на оваа геофрафска секција е да се потикнат учениците да ја запознаат подобро природата и планината во нивната околина и во иднина почесто да ја посетуваат планината, да ја негуваат и да ја одржуваат, но и да стекнат навика, за спор и рекреација што го подобрува нивото на здрав живот. За да биде предизвикот кај учениците уште поголем во оваа секција освен планините и врвовите во околината на Прилеп како предизвик ги ставив и трите највисоки врвови во Македонија (Пелистер, Титов Врв и Кораб). Ваква настава се практикува во голем дел од развиените земји од Европа и светот, се надеваме дека ќе потикнеме да почне да се практикува и кај нас бидеќи е од голема корист кај децата.