На денешната седница ќе биде разгледана информацијата за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Македонија за поврзување со Централниот регистар на население.

На предлог на Министерството за информатичко општество и администрација на оваа седница ќе се утврдува текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција.

На дневниот ред на 59-тата седница е и Предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу Страните на Северноатлантскиот договор за безбедност на информации.

Министерството за правда ќе реферира за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија”, а Министерството за информатичко општество и администрација ќе информира за формирањето на Меѓуресорска работна група за меѓусебно усогласување и измена на законите и подзаконските акти поврзани со градење и електронските комуникации.

Редовната 59-та седница на Владата е предвидено да започне во 12:30 часот преку видеоконференциска врска, а за заклучоците и одлуките од оваа седница јавноста ќе биде информирана преку соопштение.