Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4.586.656 илјади денари, што е за 50,4 отсто повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 205 или 59,2 отсто се наменети за објекти од високоградба, 31 или девет отсто за објекти од нискоградба и 110 или 31,8 отсто за објекти за реконструкција.

Од вкупно 346 објекти, на 214, односно 61,9 отсто како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 132, односно 38,1 отсто објекти инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 907 станови, со вкупна корисна површина од 78 721 м2.