Податоците од платежната статистика на Европската централна банка и Народната банка, кои може да послужат за индиректно согледување на степенот на финансиска вклученост, упатуваат на потребата за вложување натамошни напори за зголемување на финансиската вклученост на населението и кај нас. Имено, според податоците за 2020 година, инфраструктурната покриеност со банкомати и уреди на физички места на продажба во земјата е релативно послаба во однос на ЕУ, пренесува веб сајтот Пари.

Така, бројот на банкомати во земјата изнесува 483, додека пак бројот на уреди на физички места на продажба е 16.311, што е речиси двојно помалку од просекот на ЕУ каде тие изнесуваат 771 и 32.676, соодветно, на 1 милион жители.

Бројот на платежни картички по глава на жител во земјата изнесува 1 картичка, што е исто така под просекот на земјите од ЕУ – 1,6. Во тој контекст, употребата на платежните картички за извршување на плаќања во земјата е значително пониска со состојбата во земјите од ЕУ. Така, во 2020 година биле реализирани 38 трансакции по глава на жител со платежни картички во земјата, наспроти 142 трансакции по глава на жител во ЕУ. Уште позабележителна е разликата кај користењето на кредитните трансфери, имајќи предвид дека македонските граѓани во просек извршиле 8,5 трансакции по глава на жител користејќи ги кредитните трансфери наспроти 71 трансакција по глава на жител во ЕУ.

Оттаму, потребно е и се преземаат низа мерки за зголемување на финансиската вклученост, пред сѐ од аспект на законската регулатива и од аспект на зајакнување на комуникацијата со потрошувачите и транспарентноста. На пример, во Предлог-законот за платежни услуги и платни системи, чија примена се очекува да започне во текот на следната година, се предвидува и воведување платежна сметка со основни функции, која што ќе може да ја отвори секој граѓанин. Отворањето на сметката, како и неколку основни платежни услуги, за ранливите категории ќе бидат бесплатни, со што ќе се подигне степенот на финансиска вклученостза која што се залагаме. Исто така, решенијата во Предлог-законот ќе придонесат за либерализација и влез на нови даватели на пазарот на платежни услуги, пред сè од финтек-секторот, раст на конкуренцијата и поширок сет платежни услуги кои што ќе станат достапни за потрошувачите и компаниите.