Регионалната стопанска комора Прилеп даде предлог за подобрување на субвенционирањето на платите на вработените.

Нивниот предлог вклучува користење на просечните плати од август, септември и октомври како основа за одредување на субвенциите за платите.

– Предлагаме при основата врз која ќе бидат планирани средствата за субвенционирање да бидат земени предвид исплатените плати од август, септември и октомври. Објавата е дадена сега, за плати кои не се исплатени за ноември. Тоа значи дека веруваме дека би можело да настане одредена злоупотреба во зголемувањето на платите. Имено, сметаме дека може да настане автоматско намалување на платите за да може просечната сума врз која ќе биде исплатена зголемената плата и нејзиното субвенционирање да биде пониско. За да биде успешно реализиран овој пакет-мерки, сметаме дека треба да се земат како норми исплатените плати во август, септември и октомври, вели Ирена Јакимоска, претседателка на прилепската Регионална стопанска комора.

Промовирање на правичност во дистрибуцијата

За да се спречи каква било потенцијална манипулација или експлоатација од страна на работодавачите, предложениот пристап се залага за разгледување на просечните плати во период од три месеци. Ова помага да се осигура дека вработените добиваат правична поддршка што точно ги одразува нивните вистински нивоа на приход. Со усвојувањето на оваа стратегија имаме за цел да ја одржиме правичноста во распределбата на субвенциите.

Подобрување на животниот стандард

Регионалната стопанска комора Прилеп силно верува дека оваа мерка позитивно ќе влијае на животниот стандард на вработените. Преку зголемените плати, овозможени со субвенции за плати, работниците можат да уживаат подобрена финансиска стабилност. Овој поттик на куповната моќ последователно може да придонесе за севкупно подобрување на квалитетот на нивниот живот и да поттикне економски просперитет во локалните заедници.

Зголемување на деловната конкурентност

Имено, овој предлог не само што им користи на вработените, туку и ја подобрува конкурентноста на бизнисите на пазарот. Со засновање на субвенциите за платите на просечната заработка во претходните три месеци, компаниите можат да ја задржат својата квалификувана работна сила, а истовремено да ублажат некои финансиски оптоварувања. Оваа поддршка им овозможува на бизнисите да ја задржат одржливоста, да задржат таленти и да се стремат кон раст, а со тоа поттикнувајќи одржлив економски развој во регионот.

Обезбедување успешна имплементација

За да се обезбеди успешно спроведување на овој сеопфатен пакет мерки, од клучно значење е да се воспостават јасни насоки и робусни механизми за следење. Редовните ревизии и проверки на евиденцијата на платите ќе играат витална улога во спречувањето на измамнички активности. Понатаму, поттикнувањето транспарентна комуникација меѓу работодавците, вработените и релевантните органи ќе ја подобри ефикасноста и правичноста на процесот.

 

Предлогот на Регионалната стопанска комора Прилеп за субвенциите за платите на вработените да се засноваат на просечната заработка од август, септември и октомври нуди значителни предности. Со ставање приоритет на правичноста, подобрување на животниот стандард, зајакнување на конкурентноста на бизнисот и поддршка на ранливите популации, може да се поттикне посилна и попросперитетна локална економија. 

Извор: Nezavisen