Членовите на Комисијата треба да ги разгледаат и предлог измените и дополнувањата на Законот за постапување на бесправно изградени објекти, во второ читање, и Законот за урбанистичко планирање, по скратена постапка.