Како што соопштуваат од АВМУ, присутните на состанокот кој поради состојбата со коронавирусот се реализираше преку видео конференциска врска, имаа можност да слушнат за активностите поврзани со мониторингот на изборното медиумско известување на радиодифузерите за локалните избори, спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, давателите на АВМУ по барање, издавачите на печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, активностите на полето на меѓународната соработка.

На состанокот, се посочува, беа презентирани и наодите од Студијата за можностите за воведување на дигитално радио во земјава, која за потребите на Агенцијата ја изработи Таргет комуникации. Целта на Студијата беше да се направи анализа на постоечката инфраструктура (приемничка база, предаватели) за воведување на дигитално радио и да се истражат можностите што ги нуди DAB/DAB+ технологијата.

Со Студијата, имајќи ги предвид анализите од техничка и комерцијална природа, се предлага воведување на DAB+технологијата на наменски мултиплекс со тоа што правото за оперирање би било доделено на ЈП Национална Радиодифузија. Дополнително, за да се направи успешен премин од FM кон DAB радио емитување, предложено е да бидат преземени активности со кои ќе се надминат идентификуваните ризици (голем број фм радио приемници, економска исплатливост на инвестицијата, соодветна промоција на новата технологија).

На состанокот се, додава, се дискутираше и за резултатите од Анализата за можностите и потребите за воведување на DVB-T2, исто така, подготвена од Таргет комуникации. Потребата за оваа Анализа произлезе од обврските и праксата на Агенцијата за следење и давање препораки за воведување на нови технологии во сферата на медиумите, односно во делот на преносот на медиумските содржини.

-Анализата содржи опис на сегашната состојба со дигиталното телевизиско емитување, истражени се можностите што ги нуди DVB-T2 технологијата и дадени се препораки и предлози за нејзиното воведување. Врз основа на анализите од техничка и комерцијална природа предложено е DVB-T2 технологијата да се воведе во 2026 година. Во меѓувреме, препорачано е да се преземат активности со кои ќе се надминат одредени ризици (слободен капацитет на постоечките мултиплекси, големиот број DVB-T приемници, неможноста за истовремено емитување на бесплатните канали во DVB-T и DVB-T2 заради немање дополнителни фреквенции) и да се подготви план за воведување на DVB-T2 технологија, стои во соопштението од АВМУ.