Во споредба со јуни, продажните цени се повисоки во групите Енергија за 9,9 проценти, Интермедијарни производи, освен енергија за 0,7 проценти, Трајни производи за широка потрошувачка за 0,4 проценти и Капитални производи за 0,3 проценти.

Во однос на јули лани продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Енергија за 24,8 проценти, Трајни производи за широка потрошувачка за 4,7 проценти, Интермедијарни производи, освен енергија за 15 проценти, Нетрајни производи за широка потрошувачка за два проценти и Капитални производи за еден процент.