– Од почетокот на кризата во март 2020 година до јуни 2021 година, бројот на невработените бележи поинтензивно намалување од 4,1% од намалувањето на активното население за 2,3%, што ја прави пресметката на стапката на невработеност да биде пониска (од 16,2% на 15,9%). Ова е пресметка само, но што е суштината? Од почетокот на кризата бројот на вработените е намален за околу 16 илјади, но и бројот на невработени е намален за околу 6,5 илјади. Со други зборови оние кои останале без работа и оние кои биле невработени се демотивирани да најдат работа и веќе не се активни (во активно население) туку се јавуваат во растот на неактивното население (оние кои не бараат работа). Уште повеќе загрижува фактот што дел од оние кои останале без работа (или биле претходно невработени) ја напуштаат земјата со што и вкупното работоспособно население се намалува за 3,4 илјади лица, анализира таа.

Прашува: „Значи, не знам дали ова се поистоветува со успешни економски политики“?