– Предлог-законот ќе биде повторно достапен за јавна дискусија и за вклучување на оние поединци, групи и здруженија на граѓани кои не успеаја досега да се произнесат и да дадат свој предлог или сугестија за усвојување на најдобрата верзија во интерес на поквалитетен воспитно-образовен процес, по што конечниот текст на законот, кој ќе се креира по целосно исцрпување на придобивките од јавната дебата, ќе биде доставен во Собрание, наведуваат од Министерството за образование и наука.

МОН информира и дека не отстапува од спроведување на планот за реформа на основното образование од новата учебна година – воведување нови наставни програми во прво и четврто според новата Концепција и дигитални учебници од четврто одделение.

– Како што јавноста е веќе запозната, новите наставни програми за прво и четврто одделение се веќе усвоени и јавно достапни. Во меѓувреме, врз основа на новите наставни програми се изработуваат и нови материјали за учење, при што оние за прво одделение ќе бидат готови до крајот на јули по што ќе следува дистрибуција до училиштата, додека за четврто одделение ќе бидат готови во првата половина на август и тие ќе добијат и дигитална верзија, невдуваат од МОН.