Претседателката на Постојаниот избран суд- Арбитража при Стопанската комора на Македонија, д-р Елена Милевска Штрбевска, учествуваше на меѓународна арбитражна конференција во Софија, во организација на Арбитражниот суд при Бугарската трговско-индустриска комора. На конференцијата со свои излагања настапија и претставници од Бугарската арбитража, Виенскиот арбитражен центар, како и арбитражните судови од Украина и Романија.

На овогодишната конференција темите беа посветени на специфичните принципи во трговската арбитража, а особено границите на автономијата на волја на странките во арбиражните постапки, вештачката интелигенција и арбитражата, алокацијата на трошоците, иднината на арбитражата на овие простори, од аспект на процесите на глобализација, од една страна, и предизвиците за соочување со здравствените, воените и економските кризи, од друга страна.

Во своето излагање фокусирано на арбитражата како предизвик во новата реалност, Милевска Штрбевска потенцираше дека трендот на интернационализација и реалната потреба на бизнисите недвосмислено ја наметнува потребата од стратешки пристап за управување со правните ризици во насока на избор на арбитражата, како алтернативен метод за решавање на споровите меѓу деловните субјекти.

Притоа, беа изложени и резултатите од истражувањето што го спроведе Постојаниот избран суд – Арбитража во врска со времетраењето и трошоците во арбитражните постапки наспроти судовите, потенцирајќи дека во просек, арбитражните постапки се 13 пати пократки од судските постапки во Северна Македонија, што треба да биде доволен поттик за компаниите за брзо и ефикасно разрешување на трговските спорови.

Зголемената свесност за користење на модерни и корисни алатка и во оваа област, како што е арбитражата, наспроти традиционалните начини (преку суд) е уште еден чекор напред кон зголемување на правната сигурност, намалување на неизвесноста и создавање поволни услови за водење бизнис.