На дневен ред се и предлозите за меѓународна соработка на Комисијата со Парламентот на Република Романија во однос на Деловникот за работа и парламентите на Република Грузија и Република Албанија во однос на Упатство за примена на Кодексот за етичко однесување на пратениците.