На дневен ред се и годишните извештаи за 2020 година за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки, на Агенцијата за електронски комуникации, на Државната комисија за спречување на корупцијата и на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Претениците вчера поминаа дваесетина точки од дневниот ред на 43-тата седница, меѓу кои пакетот закони за заштита на животната средина и управување со отпад, а изгласаа само две точки, од кои одлуката да се продолжи за шест месеци рокот за постоење кризна состојба на територијата на државата заради заштита на здравјето на населението и безбедност од ширење на пандемија од КОВИД-19