Вкупното производство на месо е зголемено за 5,1 отсто. Производството на кравјо млеко во 2020 година е за 3,7 отсто повеќе во однос на 2019 година. Обратен тренд, односно намалување има кај производството на овчото млеко за 23,3 отсто и кај козјото за 7,7 проценти. Регистрирано е зголемено производство на јајца и намалено производство на волна, објави Државниот завод за статистика.