Во вкупната вредност на потрошените градежни материјали и енергија, најголемо учество има групата Материјали за врзување со 3 792 562 000 денари (38 проценти), потоа следат групите Потрошено гориво со 1 244 325 000 денари (12,5 проценти), Материјали за армирање и прицврстување со 1 238 551 000 денари (12.4 проценти) итн.