Утре во 10 часот, адвокатот на Здружението заедно со Иницијативниот одбор на Здружението ќе достави официјална спремена документација со докази во архивата на ДКСК во врска со постапувањето на Уставниот Суд за гласање по иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки, со кој на Фондот за осигурување на депозити му се дава предимство при наплата на побарувањата во стечајната постапка во однос на сите други доверители.