Јанчев најави и почеток на асфалтирање на ул.Пионерска.

Истата е во должина од 440м и површина од 3300м2. Прво ќе се постави носив слој од 8см БНС 22 и завршен слој АБ 11, со дебелина од 5см.

Оваа реконструкција е во рамките на ,,Проектот за поврзување на локални патишта“.