Во 2019 година, околу 14.100 деца до едногодишна возраст починаа во ЕУ. Тоа е еднакво на смртност кај новороденчиња од 3,4 смртни случаи на 1.000 живородени деца, според Евростат.

Во текот на последната деценија, смртноста кај новороденчињата во ЕУ се намали за речиси 20 отсто, од 4,2 смртни случаја на 1.000 живородени деца во 2009 година, од 9,4 во 2010 година на 5,6 според најновите проценки.

Во споредба со 1961 година, смртноста кај новороденчињата драматично се намали: од 38,2 смртни случаи на 1.000 живородени деца. Намалена е во сите земји-членки на ЕУ, а најголем пад е забележан во Португалија (од 88,8 смртни случаи на 1.000 живородени деца во 1961 година на 2,8 во 2019 година), Романија (од 71,4 во 1961 година на 5,8 во 2019 година) и Хрватска (од 62,9 во 1961 година до 4,0 во 2019 година).